Pravila privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Centar kulture Kostrena pruža sve informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka vezanih uz djelatnost Centra.

Centar kulture Kostrena (u nastavku Centar ili Voditelj obrade) javna je ustanova u kulturi čiji je osnivač Općina Kostrena. Osnovan je s ciljem upravljanja budućim interpretacijskim centrom Kuća kostrenskih pomoraca i kulturnim aktivnostima na području Općine, a primaran razlog osnivanja prezentacija je kostrenske pomoračke i kulturne baštine. Cilj Centra je promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljenja kulturnih potreba mještana, odnosno domicilnog stanovništva, ali i stvaranje kulturnih sadržaja u svrhu obogaćivanja kulturne ponude gostima. 

Centar aktivno radi na zaštiti osobnih podataka koje obrađuje vodeći se načelima zakonite, poštene, transparente, ograničene, pouzdane, točne i cjelovite obrade. Informacije koje slijede imaju za cilj pružiti Vam pregled o obradi osobnih podataka i upoznati Vas s pravima ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.

Centar poduzima razne mjere u pojedinim aktivnostima obrade kako bi na potpun, razumljiv i jednostavan način informirao ispitanike o obradi osobnih podataka prilikom prikupljanja podataka.

Voditelj obrade osobnih podataka

Centar kulture Kostrena voditelj je zbirki i voditelj obrade Vaših osobnih podataka kako je to propisano Općom uredbom EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR), zakonom i propisima o zaštiti osobnih podataka. Centar kao voditelj obrade osobnih podataka određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka i odgovoran je za čuvanje i korištenje osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku.

Podaci o voditelju obrade osobnih podataka:
CENTAR KULTURE KOSTRENA
Sv. Lucija 38
51221 Kostrena
e-mail: info@ckk.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Centar je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. 

Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: Borka Reljac, e-mail: borka.reljac@ckk.hr.

Koju vrstu osobnih podataka Centar prikuplja i zašto?

Osobni podaci koje prikuplja Centar ovise o vrsti projekta/programa/i dr. u kojem Centar sudjeluje kao nositelj i/ili kao jedan od sudionika projekta/programa/i dr. Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom projekta/programa odnosno izdati potvrdu kojom dokazujemo Vaše sudjelovanje u projektu/programu, provesti kvalifikacijski natječaj za prijam u radni odnos ili stručno osposobljavanje, dopustiti uvid i/ili korištenje građe Centra itd. Vaši osnovni osobni podaci koji prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci, OIB. Za realizaciju pojedine svrhe Centar traži, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa, i Vaše podatke o datumu rođenja, spolu, broju identifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata za polaznike određenih projekata/programa ili pri testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima, socijalnom statusu i sl.

Vaše osobne podatke obrađujemo temeljem privole u smislu članka 6. stavka 1. točke (a) Opće uredbe, u svrhu objave fotografija na Facebook, Instagram i web stranicama Centra.

Razlozi zbog kojih obrađujemo Vaše osobne podatke:

 • radi Vašeg sudjelovanja u projektu ili programu u kojem Centar sudjeluje tj. radi sklapanja i ispunjenja ugovora kojim preuzimate određene obveze kao sudionik (polaznik) projekta ili programa koji se izvršava u sklopu obavljanja djelatnosti Centra.
 • radi ispunjenja naših zakonskih obveza koje proizlaze iz Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) ili druge zakonske obveze.

Razlozi zbog kojih ćemo dodatno tražiti Vašu izričitu privolu su:

 • U svrhu objavljivanja fotografija na Facebook, Instagram i web stranicama Centra. Privolu koju date za navedene svrhu možete povući u svakom trenutku.

Kolačići

Posjećivanjem i korištenjem mrežne stranice www.ckk.hr i www.kkp.hr na Vašem se uređaju (računalo, mobitel, tablet) pohranjuju kolačići (engl. cookies), informacije pohranjene u tekstualnu datoteku koje služe mrežnoj stranici Centra da prepozna korisnikov uređaj i pohrani određene informacije o korisnikovim preferencijama ili prethodnim aktivnostima, kao što je odabir jezika ili prethodne pretrage. Kad prvi put pristupite mrežnoj stranici Centra, u posebnom će Vas se okviru obavijestiti da stranica koristi kolačiće. Putem poveznice na obavijesti o kolačićima možete detaljnije proučiti Pravila privatnosti Centra i načine upravljanja kolačićima. Da bi Vam se npr. prikazala ta obavijest, morali su biti korišteni kolačići koji prepoznaju da mrežnu stranicu Centra posjećujete prvi put. 

Kada ponovno pristupite stranici Centra, kolačići obavještavaju da ste već prethodno posjetili tu stranicu i omogućuju da se ona prilagodi Vašim potrebama.

Pomoću kolačića mogu se spremiti razne informacije, ali samo uz Vašu privolu. Mrežne stranice ne mogu dobiti pristup informacijama bez Vašeg odobrenja i ne mogu pristupiti drugim datotekama na Vašem računalu. 

Možete promijeniti postavke u svom internetskom pregledniku te tako izabrati hoćete li odbiti ili prihvatiti zahtjeve za spremanje kolačića te hoće li kolačići biti izbrisani zatvaranjem internetskog preglednika. 

Kolačiće možete onemogućiti isključivanjem kolačića u Vašem internetskom pregledniku. Ako onemogućite kolačiće, i dalje možete koristiti mrežnu stranicu Centra, ali Vam neće biti dostupna njezina puna funkcionalnost.

Podaci koje Centar prikuplja sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama

Za tražitelje pristupa informacijama, Centar prikuplja ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail adresu, ukoliko je zahtjev poslan elektroničkom poštom te uvid u osobnu ispravu, ako ispitanik ostvaruje pravo neposrednog uvida u rad Centra.

Svrha obrade osobnih podataka je identifikacija osobe koja ostvaruje svoje pravo na pristup informacijama, radi rješavanja o zahtjevu za pristupom informacijama, donošenja i dostave rješenja ili drugih pismena i obavijesti vezanih za zahtjev te identifikacije osoba koje ostvaruju pravo neposrednog uvida u rad Centra.

Bez osobnih podataka, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, Centar nije u mogućnosti udovoljiti zahtjevu za pristupom informacija odnosno omogućiti neposredan uvid u rad Centra.

Podaci prikupljeni sukladno drugim zakonskim obvezama

Centar kao javni naručitelj ima obvezu objavljivanja podataka gospodarskih subjekata, odnosno osobne podatke osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje gospodarskog subjekta koji dostavlja ponudu ili zahtjev za sudjelovanjem Centru kao javnom naručitelju. 

Svrha obrade je provedba pravilnog postupka javne nabave, a pravna osnova obrade osobnih podataka je zakonska obveza sadržana u Zakonu o javnoj nabavi.

Prema Zakonu o proračunu sva plaćanja Centra provode se putem Riznice Općine Kostrena te se svi podaci potrebni za izvršenje plaćanja ustupaju putem rizničnog sustava Općine Kostrena.

Radi mogućnosti dokazivanja suglasnosti sa zakonskim obvezama, ovi podaci se pohranjuju trajno.

Podaci koje Centar obrađuje tijekom sudjelovanja na radionicama i drugim događanjima

Centar prilikom organiziranja radionica i drugih javnih događanja može fotografirati njihov tijek, a samim time i sudionike. Osobni podaci koje Centar obrađuje su fizički likovi sudionika sadržani u fotografijama s radionice ili drugih događanja. Fotografije mogu biti objavljene na svim komunikacijskim kanalima na kojima je prisutan Centar (mrežna stranica, Facebook stranica…).

Svrha obrade je dokumentiranje i promoviranje aktivnosti Centra koje se provode na neprofitnoj osnovi. Pravna osnova ove obrade jest legitimni interes Centra da promoviranjem navedenih događanja ispunjava svoju funkciju javne službe zadužene za promicanje kulture.

Centar će nastojati, u mjeri u kojoj je to primjereno i u skladu s ispunjenjem funkcije zbog koje se podaci prikupljaju, anonimizirati izgled pojedinaca.

Fotografije osoba koje su izraženo postavljene u prvi plan s namjerom da se istakne identitet osobe prikupljaju se temeljem privole ispitanika ili radi izvršenja ugovorne obveze.

Osobni podaci sudionika na radionicama ili drugim događanjima pohranjuju se na razdoblje od 3 (tri) godine od objave fotografije.

Natječaji za zaposlenje

Centar obrađuje sljedeće osobne podatke tražitelja zaposlenja u sklopu javnih natječaja: 

 1. a) kontaktni podaci: ime, prezime, e-mail, broj telefona, broj mobitela, adresa, adresa za dostavu, drugi kontaktni podaci
 2. b) osobni podaci ispitanika sadržani u životopisu kojim se prijavljuje kao tražitelj zaposlenja (podaci o obrazovanju, o radnom iskustvu, o karakternim osobinama i vlastitim kvalitetama, kao i svaki drugi osobni podatak kojeg ispitanik odluči uvrstiti u vlastiti životopis).

Pojedini natječaji mogu predviđati i dodatne podatke.

Svrha obrade je odlučivanje o podobnosti kandidata za popunjavanje postojećeg ili budućeg otvorenog radnog mjesta u Centru te kontaktiranje ispitanika radi poziva na razgovor ili dobivanje drugih obavijesti u svrhu popunjavanja radnog mjesta.

Osobni podaci tražitelja zaposlenja pohranjuju se na razdoblje od 5 godina od isteka godine u kojoj je istekao natječaj za zaposlenje ili dulje ukoliko je dulji zakonski zastarni rok.

Promotivni materijal

Centar obrađuje Vašu e-mail adresu ako ste se prijavili za primanje promotivnog materijala na temelju Vaše privole. Privola se izražava označavanjem polja „Suglasan sam s obradom mojeg e-maila kao osobnog podataka za svrhu primanja obavijesti Centra kulture Kostrena“ ispod prijave za primanje obavijesti ili na upisnici/prijavnici.

Obrada osobnih podataka se odvija do opoziva privole ili do prestanka upućivanja obavijesti od strane Centra. Privolu možete povući pritiskom funkcije „Odjavi se“, pisanim putem na e-mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka ili na adresu Centra.

Način obrade i primatelji osobnih podataka

Podaci se obrađuju uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka. Pristup je omogućen samo ovlaštenim osobama uz lozinku i evidenciju pristupa, uz primjenu mjera informatičke sigurnosti od neželjenog pristupa i zaštite od gubitka podataka (backup, firewall, antivirus).

Osobni podaci se mogu ustupati primateljima, izvršiteljima obrade u svojstvu vanjskih stručnjaka zaštite na radu, ovlašteniku ili povjereniku zaštite na radu, ovisno o specifičnim potrebama, djelatnicima Upravnog odjela za financije i gospodarstvo koji rade na sustavu riznice Općine Kostrena te pravnim savjetnicima. Podaci se ne iznose iz Europske Unije.

Osobni podaci prikupljeni tijekom sudjelovanja na radionicama i drugim događanjima bit će javno dostupni na web stranici Centra, kao i na drugim komunikacijskim kanalima na kojima je Centar prisutan.

Koliko dugo Centar čuva osobne podatke?

Osobni podaci čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje ih se obrađuje. Kriterij na temelju kojeg se određuje razdoblje čuvanja osobnih podataka je upravo svrha prikupljanja, trajanje projekta/programa ili točno određena odredba drugog zakona koja Centar obvezuje da određene podatke čuva točno određeno vrijeme.

Koliko često se ažurira ova Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka?

Ova Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka ažurira se redovno, a najnovija verzija je uvijek dostupna na web stranici. Ukoliko dođe do važnijih promjena koje utječu na ispitanike, Centar će ih o tome izravno obavijestiti.

Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka

Kada je to zakonski predviđeno, zajamčena su Vam sljedeća prava:

 • Pravo na pristup osobnim podacima
 • Pravo na ispravak
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka
 • Pravo na ulaganje prigovora na obradu
 • Pravo na prenosivost podataka 
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Centra navedenu u rubrici Voditelj obrade osobnih podataka (točka 1. ovog dokumenta).

Povlačenje privole

U svakom trenutku imate pravo, putem Obrasca povlačenja privole, povući privolu danu Centru za korištenje osobnih podataka ako je svrha prikupljanja ostvarena ili nije ostvarena. Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena (npr. prije realizacije ugovornih prava i obveza proizašlih iz potpisivanja ugovora između Centra i stranke, prije završetka ugovorenog projekta, prije završenog kvalifikacijskog postupka za prijam na radno mjesto ili stručnog osposobljavanja za rad i sl.) ima za posljedicu nemogućnost provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za gore navedene svrhe od strane Centra.

Ostalo

Centar izričito izjavljuje da neće prodavati ili na bilo koji drugi način, osim zakonskih i gore navedenih, koristiti prikupljene osobne podatke niti ih prenositi bilo kojoj trećoj strani.

U Kostreni, 29. prosinca 2020.

Ravnateljica
Borka Reljac