Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije Kostrensko leto

17. lipnja 2024. | Natječaji | Novosti

Javni poziv za podnošenje ponuda

za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije

„Kostrensko leto“

 

Opći uvjeti

Turistička zajednica općine Kostrena, Centar kulture Kostrena, KD Kostrena i Općina Kostrena organizatori su manifestacije ,,Kostrensko leto”. Centar kulture Kostrena raspisuje ”Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Kostrensko leto“ u periodu od 25.6.2024. do 31.8.2024. godine.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Kostrensko leto’’.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema Centru kulture Kostrena, TZO Kostrena i Općina Kostrena.

Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je pružanje/ obavljanje ugostiteljskih djelatnosti hrane i pića tijekom trajanja manifestacije ˝Kostrensko leto˝.

Vrijeme održavanja manifestacije: 25. 6. 2024. do 31. 8. 2024.
Mjesto održavanja : Općina Kostrena, Trg sv. Barbare 2, Kostrena

Program: Kostrensko leto

Datumi za koje su potrebne ugostiteljske usluge:

25. 6. – Lipanjska partenca – nastup klape Kastav / ŽVS Luštrin

4. 7. – izložba Tihomira Ivančanina

31. 7. – kviz sa Deanom Kotigom

31. 8. – zatvaranje Kostrenskog leta – koncert Matija Cvek

Početna cijena zakupa za vrijeme trajanja manifestacije iznosi: 200,00 eura (uključen PDV)

Uvjeti

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:

 • Osigurati sredstvo za pružanje ugostiteljske usluge (šank)
 • Osigurati najam, prijevoz, montaža i demontaža opreme za pružanje ugostiteljske usluge i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti);
 • Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti šank sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže;
 • U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova;
 • Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune;
 • Po završetku manifestacije, demontirati i odvesti opremu i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju;
 • Održavati čistoću lokacije i odlagati otpad na za to predviđena mjesta;
 • Očistiti prostor nakon završene manifestacije i odložiti otpad u kontejnere.

Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

 • osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme
 • osigurati priključak za električnu energiju
 • podmiriti trošak električne energije
 • ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a (prijava javnog okupljanja)
 • osigurati predviđene kante za otpad

Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa na javni poziv provodi se podnošenjem ponuda zainteresiranih ugostitelja. Lokacija se daje u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije.

Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave na javni poziv šalju se poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv“ na adresu Centar kulture Kostrena, Trg sv. Barbare 2, 51221 Kostrena. Prijave se zaprimaju od 17. lipnja 2024. godine, a krajnji rok za dostavu ponuda je 24. lipnja 2024. zaključno do 16:00 sati.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

 • Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona i maila radi kontakta;
 • Preslika osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba (ne starije od 30 dana);
 • Presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (ne starija od 30 dana);
 • Presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe);
 • Ponuđeni iznos zakupnine;
 • Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Ponude ocjenjuje ravnateljica Centra kulture Kostrena.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

 • Najpovoljnija ponuda je ona kojom se uz zadovoljenje uvjeta propisanih ovim javnim pozivom nudi najviši ponuđeni iznos
 • U slučaju da dvije ili više ponuda nude isti ponuđenog iznos, provest će se usmeno javno nadmetanje.
 • Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Donošenje Odluke

Ovaj Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i web stranicama Centra kulture Kostrena. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Centar kulture Kostrena.

Rezultati Javnog poziva će biti poznati do 25. lipnja 2024. godine, nakon čega će se s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Obavijest o rezultatima bit će dostavljena svim sudionicima putem e-maila u roku od tri dana od dana donošenja odluke bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva.

Odabrani ponuditelj dužan je dostaviti dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu ponude tri dana nakon potpisa ugovora, u protivnom se ugovor jednostrano raskida i lokacija se nudi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Centar kulture Kostrena zadržava i pravo poništavanja ovog Javnog poziva, bez navođenja razloga.

Ravnateljica Centra kulture Kostrena
Belma Džomba