Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije Kostrensko leto

5. lipnja 2024. | Natječaji | Novosti

Turistička zajednica općine Kostrena, Centar kulture Kostrena, KD Kostrena i Općina Kostrena organizatori su manifestacije ,,Kostrensko leto”.

Centar kulture Kostrena raspisuje ”Javni poziv za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja manifestacije „Kostrensko leto“ u periodu od 15. 6. 2024. do 31. 8. 2024. godine.

Pozivaju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Kostrensko leto’’.

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke osobe — državljani Republike Hrvatske, koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema Centru kulture Kostrena, TZO Kostrena i Općina Kostrena.

Predmet nadmetanja

Predmet nadmetanja je prostor za pružanje/ obavljanje ugostiteljskih djelatnosti hrane i pića tijekom trajanja manifestacije ˝Kostrensko leto˝.

Vrijeme održavanja manifestacije: 15. 6. 2024. do 31. 8. 2024.

Mjesto održavanja : Općina Kostrena, Trg sv. Barbare 2, Kostrena

Program: Kostrensko leto

Datumi za koje su potrebne ugostiteljske usluge:

14. 6. Predstavljanje putopisne zbirke – izložba

25. 6. nastup klape Kastav i ŽVS Luštin uz radionicu izrade pandula i plesnjak

4. 7. izložba Tihomira Ivančanina

31. 7. kviz sa Deanom Kotigom

31. 8. zatvaranje Kostrenskog leta – koncert Matija Cvek

Početna cijena zakupa za vrijeme trajanja manifestacije iznosi: 1.200,00 eura (uključen PDV)

Uvjeti koje mora ispuniti ponuditelj:

– Osigurati najam, prijevoz, montaža i demontaža opreme za pružanje ugostiteljske usluge i ostalog (sva potrebna oprema, dekoracija, zadovoljenje sigurnosnih i svih ostalih zakonskih odredbi ishođenjem svih potrebnih dozvola, osiguranja i potrebnih suglasnosti);

– Osiguravanje svih tehničkih, kadrovskih i higijenskih uvjeta za pružanje ugostiteljske usluge prema važećim propisima, opremiti ugostiteljsku kućicu sa potrebnim aparatima, isključiva upotreba jednokratnih čaša i ambalaže;

– U slučaju nadopunjavanja prostora oko lokacije stolovima, dozvoljeno je korištenje isključivo visokih (barskih) stolova;

– Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti obavezno koristiti kasu i izdavati račune;

– Po završetku manifestacije, demontirati i odvesti opremu i prateći sadržaj, te prostor ostaviti u prvobitnom stanju;

– Održavati čistoću lokacije i odlagati otpad na za to predviđena mjesta;

– Očistiti prostor nakon završene manifestacije i odložiti otpad u kontejnere.

Organizator manifestacije

Organizator manifestacije se obvezuje da će:

– osigurati nesmetan pristup za postavljanje opreme

– osigurati 1 ugostiteljsku kućicu

– osigurati priključak za električnu energiju

– podmiriti trošak električne energije

– ishoditi potrebnu dozvolu od MUP-a (prijava javnog okupljanja)

– osigurati predviđene kante za otpad

Način provođenja javnog poziva

Iskazivanje interesa na javni poziv provodi se podnošenjem ponuda zainteresiranih ugostitelja. Lokacija se daje u zakup isključivo za vrijeme trajanja cijele manifestacije.

Sadržaj i način podnošenja ponuda

Prijave na javni poziv šalju se poštom ili osobno u zatvorenim omotnicama s naznakom “Ne otvaraj — Ponuda za Javni poziv“ na adresu Centar kulture Kostrena, Trg sv. Barbare 2, 51 221 Kostrena. Prijave se zaprimaju od 6. lipnja 2024. godine, a krajnji rok za dostavu ponuda je 13. lipnja 2024. zaključno u 16:00 h.

Pisana ponuda mora sadržavati sljedeće:

– Ime i prezime ponuditelja, njegovo prebivalište, OIB (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta, OIB (za pravne osobe) i broj telefona i maila radi kontakta;

– Preslika osobne iskaznice i dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti ako je ponuditelj fizička osoba (ne starije od 30 dana);

– Presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili presliku obrtnice, ako je natjecatelj fizička osoba – obrtnik iz koje mora biti vidljivo da je natjecatelj registriran za djelatnost koja je oglašena (ne starija od 30 dana);

– Presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima iz kojega mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena (za pravne osobe);

– Ponuđeni iznos zakupnine;

– Ponuda mora biti potpisana od strane podnositelja te ovjerena pečatom.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja

Ponude ocjenjuje ravnateljica Centra kulture Kostrena.

Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja u Javnom pozivu su:

– Najpovoljnija ponuda je ona kojim se nudi viši ponuđeni iznos

U slučaju da dvije ili više ponuda nude isti ponuđenog iznos, provest će se usmeno javno nadmetanje.

Ponude koje su nepravovremene i nepotpune neće se razmatrati.

Donošenje Odluke

Ovaj Javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči i web stranicama Centra kulture Kostrena i TZO Kostrena. Provedbu ovoga Javnog poziva će u potpunosti izvršiti Centar kulture Kostrena.

Rezultati Javnog poziva će biti poznati do 14. lipnja 2024. godine, nakon čega će se s najpovoljnijim ponuditeljem zaključiti ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

Obavijest o rezultatima bit će dostavljena svim sudionicima putem e-maila u roku od tri dana od dana donošenja odluke bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva.

Odabrani ponuditelj dužan je dostaviti dokaz o uplaćenom cjelokupnom iznosu ponude tri dana nakon potpisa ugovora, u protivnom se ugovor jednostrano raskida i lokacija se nudi sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

U slučaju otkazivanja manifestacije, uplaćena ponuda se vraća ponuditelju u cjelokupnom iznosu. Organizator zadržava pravo odbacivanja svih ponuda ovoga Javnog poziva, u cijelosti ili djelomično, bez ikakve odgovornosti prema sudionicima Javnog poziva i bez obveze pojašnjenja svoje odluke.

Centar kulture Kostrena zadržava i pravo poništavanja ovog Javnog poziva, bez navođenja razloga.

 

Ravnateljica Centra kulture Kostrena
Belma Džomba