Natječaj za prijam vježbenika na vježbenički staž

24. studenoga 2023. | Natječaji | Novosti

Na temelju članka 12. stavka 2. alineja 14. Statuta Centra kulture Kostrena i članka 16. stavak 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Centra kulture Kostrena, ravnateljica Centra kulture Kostrena, dana 24. studenog 2023. godine raspisuje

Natječaj za prijam vježbenika na vježbenički staž

za radno mjesto

Viši stručni suradnik – suradnik za programske aktivnosti Kuće kostrenskih pomoraca i programe u kulturi

1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (vježbenički staž do godine dana)

Na oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 60 dana.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Opći uvjeti za zapošljavanje:

  • punoljetnost
  • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta, kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

  • Visoka stručna sprema – VSS – završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvene ili humanističke struke
  • Najviše 6 mjeseci staža u struci
  • znanje najmanje jednog svjetskog jezika
  • Organizacijske sposobnosti
  • Sposobnost rada u timu
  • Komunikativnost
  • Osnovna računalna pismenost.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu sa životopisom,

– dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja),

– uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca),

–  elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 30 dana),

– vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na natječaj na službenim mrežnoj stranici Centra kulture Kostrena.

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, adresa elektroničke pošte ili drugi kontakt). Zamolba mora biti vlastoručno potpisana.

Rad na određeno vrijeme u statusu vježbenika ne može postati rad na neodređeno vrijeme.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će biti dužan predočiti izvornik ili ovjerene preslike.

Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i slično).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske.   

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 47. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 84/21) dužni/e su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog natječaja te dokaze sukladno članku 49. istog Zakona. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužni/dužne su uz prijavu na natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju, odnosno dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidati/kandidatkinje koji/e se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužni/e su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.

Po isteku roka za prijavu, utvrdit će se lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, način obavljanja intervjua i rokovi održavanja intervjua. Navedeni podaci bit će dostupni na mrežnoj stranici www.ckk.hr.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

S kandidatima prijavljenim na natječaj provest će se intervju, radi provjere znanja i sposobnosti.

Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidati/kandidatkinje prijavom na natječaj pristaju da Centar kulture Kostrena, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju natječaja obrađuje samo u obimu i u svrhu provedbe natječaja i to od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Centar kulture Kostrena će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno Centru kulture Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, u roku od 8 (osam) dana od objave natječaja na mrežnim stranicama Centra kulture Kostrena i Općine Kostrena, s naznakom: Za natječaj za prijam vježbenika – Viši stručni suradnik – Suradnik za programske aktivnosti Kuće kostrenskih pomoraca i programe u kulturi, NE OTVARATI.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije potpisivanja ugovora o radu na određeno vrijeme u svojstvu vježbenika.

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti odabir te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog natječaja.

KLASA: 112-01/23-01/1
URBROJ: 2170-22-3-23-19
Kostrena, 24. studenog 2023. godine

Ravnateljica
Borka Reljac