Oglas za administratora EU projekta “Stori po svoju” – upute i obavijesti kandidatima

7. travnja 2021. | Natječaji

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA / KANDIDATKINJAMA

koji su podnijeli prijavu na

OGLAS ZA RADNO MJESTO

VIŠI STRUČNI SURADNIK – Administrator projekta Stori po svoju

 

Na mrežnim stranicama Centra kulture Kostrena i Općine Kostrena te pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dana 22. ožujka 2021. godine objavljen je oglas za radno mjesto viši stručni suradnik – administrator projekta Stori po svoju, 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanje projekta (do 24 mjeseca) uz obvezni probni rad u trajanju od 90 dana.

Radno mjesto je financirano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali  2014. – 2020., poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12) – projekt “Stori po svoju“.

 

I. OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA:

– administriranje projekta, projektno izvješćivanje (izrada izvješća o napretku projekta s popratnim prilozima, priprema Zahtjeva za nadoknadom sredstava i drugih izvještaja projekta u skladu s preuzetim Ugovornim obvezama po projektu), vođenje i arhiviranje projektne dokumentacije, komunikacija i administrativna podrška projektnim partnerima te drugo prema zahtjevima projekta.

 

II. KANDIDATI / KANDIDATKINJE KOJI ZADOVOLJAVAJU FORMALNE UVJETE OGLASA I POZIVAJU SE NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI:

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa.

Pisana provjera znanja održat će se u srijedu, 14. travnja 2021. godine u 9 sati u Narodnoj čitaonici u Kostreni Sv. Luciji, Sv. Lucija 14, 51221 Kostrena.

Pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati / kandidatkinje:

 R. br.  Ime i prezime  Datum rođenja

1.            M.M.                  12. 3. 1986.

2.           M.M.S.               20. 7. 1987.

3.           K.P.                     4. 6. 1977.

4.           M.B.                    22. 4. 1990.

5.           M.N.                    17. 4. 1991.

6.          M.G.                     21. 10. 1987.

7.           M.K.                    14. 11. 1995.

8.          N.B.                     2. 11. 1995.

9.          I.B.                       17. 2. 1983.

10.        N.K.                     30. 11. 1994.

11.         A.K.                     22. 2. 1991.

 

Kandidati koji ostvare rezultat od 50% i više točnih odgovora na pisanom testiranju bit će pozvani na razgovor i provjeru poznavanja rada na računalu u petak, 16. travnja 2021. godine u Narodnu čitaonicu u Kostreni Sv. Luciji prema rasporedu koji će se utvrditi po provedenom ocjenjivanju pisanih testova kandidata, a bit će objavljen na mrežnoj stranici Centra kulture Kostrena www.ckk.hr i Općine Kostrena www.kostrena.hr.

 

III. NAČIN OBAVLJANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA / KANDIDATKINJA:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata / kandidatkinja provodi se putem pisanog testiranja, provjere poznavanja rada na računalu i intervjua.

Pisano testiranje kandidata / kandidatkinja sastoji se od 20 pitanja.

Maksimalan broj bodova koje kandidati / kandidatkinje mogu ostvariti na pisanom testiranju je 20 bodova, a intervju i provjera poznavanja rada na računalu provodi se samo s kandidatima / kandidatkinjama koji ostvare najmanje ili više od 50% bodova na provedenom pisanom testiranju. Kroz intervju s kandidatima / kandidatkinjama utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija za rad na oglašenom radnom mjestu. Intervju se boduje na način da se  kandidatu/kandidatkinji dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10. Ispitivanjem poznavanja rada na računalu utvrđuje se u kojoj se mjeri kandidat / kandidatkinja služi računalom. Poznavanje rada na računalu boduje se na način da se kandidatu / kandidatkinji dodjeljuje određeni broj bodova od 1 do 10.

Maksimalan broj bodova koje može ostvariti kandidat / kandidatkinja na prethodnoj provjeri znanja iznosi 40 bodova.

Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti, od kandidata / kandidatkinja će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Osobe koje ne mogu dokazati svoj identitet ne mogu pristupiti provjeri.

Za kandidata / kandidatkinju koji / koja formalno ispunjava uvjete, a ne pristupi provjeri, uopće ili u zakazano vrijeme, ili tijekom njena trajanja odustane od iste, smatrat će se da je povukao / povukla prijavu na oglas.

Po utvrđivanju identiteta, kandidatima / kandidatkinjama će biti podijeljena pitanja za pisano testiranje koje traje 45 minuta. Kandidati / kandidatkinje su dužni pridržavati se utvrđenog vremena testiranja.

Za vrijeme pisanog testiranja kandidatima / kandidatkinjama nije dopušteno:

 • koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama,
 • koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva,
 • napuštati prostoriju u kojoj se provodi provjera,
 • razgovarati s ostalim kandidatima / kandidatkinjama ili na drugi način remetiti mir i red.

Ukoliko se kandidat / kandidatkinja ponaša neprimjereno i/ili prekrši neko od prethodno opisanih pravila, biti će zamoljen / zamoljena da se udalji sa testiranja, a njegov / njezin rezultat i rad neće se bodovati.

Kandidati / kandidatkinje su dužni pridržavati se svih važećih epidemioloških mjera.

 

IV. PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE JESU:

Pisano testiranje sastoji se od provjere poznavanja osnove rada ustanova i Centra kulture Kostrena, osnova okvira EU za dodjelu bespovratnih sredstava te provedbe projekata kojima su odobrena bespovratna EU sredstva.

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

 • rad i djelatnost Centra kulture Kostrena, ckk.hr
 • Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
 • Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine, broj 96/01, 98/19)
 • na poveznici esf.hr nalaze se sljedeći dokumenti / izvori:
  • EUROPA 2020. – Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast
  • Pokazatelji provedbe i praćenje sudionika Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
  • Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda
  • Upute za korisnike sredstava vezano uz informiranje, komunikaciju i vidljivost projekata financiranih u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (KF) za razdoblje 2014.-2020.

 

Ravnateljica

Borka Reljac