Oglas za administratora EU projekta “Stori po svoju”

22. ožujka 2021. | Natječaji

Na temelju članka 12. stavka 2. alineja 14. Statuta Centra kulture Kostrena i u suglasju s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Stori po svoju, kodni broj: UP.02.1.1.12.0050, ravnateljica Centra kulture Kostrena dana 22. ožujka 2021. godine raspisuje

 

OGLAS ZA RADNO MJESTO
VIŠI STRUČNI SURADNIK – Administrator projekta Stori po svoju
1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme za vrijeme trajanje projekta (do 24 mjeseca)

 

Radno mjesto je financirano iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali  2014. – 2020., poziva „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb“ (UP.02.1.1.12) – projekt “Stori po svoju“.

 

Na oglašeno radno mjesto utvrđuje se probni rad u trajanju od 90 dana.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Opći uvjeti za prijem:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidati za radno mjesto moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete za prijem:

 • magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • poznavanje rada na računalu.

Osobama s akademskim ili stručnim nazivom odnosno s akademskim stupnjem stečenim prije stupanja na snagu Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“ broj 107/07 i 118/12), stečeni akademski ili stručni naziv odnosno akademski stupanj izjednačava se s odgovarajućim akademskim ili stručnim nazivom ili akademskim stupnjem, u skladu s odredbama članka 14. označenog Zakona.

Prednost kod zapošljavanja:

 • iskustvo u provedbi EU projekata
 • iskustvo u planiranju i provedbi marketinških aktivnosti
 • iskustvo u administriranju društvenih mreža
 • vozačka dozvola B kategorije
 • aktivno znanje engleskog jezika.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • zamolbu sa životopisom,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome, svjedodžbe, potvrde ili uvjerenja)
 • dokaz o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od šest mjeseci),
 • dokaz o radnom iskustvu (preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda, te elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata o prihvaćanju javne objave podataka kandidata prijavljenog na oglas na službenim internetskim stranicama Centra kulture Kostrena.

 

U zamolbi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, OIB, adresa elektroničke pošte ili drugi kontakt). Zamolba mora biti vlastoručno potpisana.
Rad na određeno vrijeme za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz projekt koji se financira iz fondova Europske unije ne može postati rad na neodređeno vrijeme.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će biti dužan predočiti izvornik ili ovjerene preslike.
Ako kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (preslik vjenčanog ili rodnog lista i slično).

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) dužni/dužne su uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz oglasa te dokaze sukladno članku 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Dokazi za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Po isteku roka za prijavu, utvrdit će se lista kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete oglasa, način obavljanja i rokove prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja će se provoditi prethodna provjera znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, najmanje pet dana prije održavanja provjere. Navedeni podaci bit će dostupni na mrežnoj stranici ckk.hr.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
S kandidatima prijavljenim na oglas provest će se testiranje i intervju, radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Pisane prijave s prilozima dostavljaju se poštom preporučeno ili neposredno Centru kulture Kostrena, Sv. Lucija 38, 51221 Kostrena, u roku od osam dana od objave oglasa na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: Za oglas – Viši stručni suradnik – Administrator projekta Stori po svoju, NE OTVARATI.

Kandidati će o rezultatima oglasa biti obaviješteni u zakonskom roku.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije donošenja rješenja o prijemu.
Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti odabir te se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog oglasa.

 

Kostrena, 22. ožujka 2021. godine

Ravnateljica
Borka Reljac